The Perfect Weapon สุดยอดอาวุธ (2020)

The Perfect Weapon สุดยอดอาวุธ (2020) เรื่องย่อ : สำรวจความขัดแย้งในโลกไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นในฐานะวิธีหลักที่ประเทศต่างๆ แข่งขันและก่อวินาศกรรมซึ่งกันและกัน ในขณะที่ความกลัวเพิ่มมากขึ้นว่าการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในปี 2020 ในสหรัฐอเมริกาอย่างไร ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงนำเสนอการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหาร หน่วยข่าวกรอง และการเมือง และรวมถึงการรายงานภาคสนามจากแนวหน้าของสงครามไซเบอร์

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ